අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අංකය සහ නම

 

ග්‍රාම නිලධාරිගේ නම

රාජකාරී ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

446, ආටිගල නැගෙනහිර

 

ආර්.ඒ. රණසි සඳමාලි මහත්මිය

ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, විලඋඩ, ආටිගල, හංවැල්ල.

0712929857

02

2446 ඒ, ආටිගල බටහිර

 

ජේ. බෝගොඩපොල මයා

ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, විලඋඩ, ආටිගල, හංවැල්ල.

0718173319

03

447, මීගොඩ උතුර

 

ජේ.ඒ.ආර්. දිල්රුක්ෂි මිය

447 මීගොඩ උතුර ග්‍රා.නි. කාර්යාලය

164, පානළුව, වටරැක, පාදුක්ක

0718427052

04

447 ඒ, මීගොඩ දකුණ

 

කේ.ඒ.සී. කුමාරගේ මයා

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,ශ්‍රී සුමනාරාම පුරාණ විහාරය, මීගොඩ, වටරැක, පාදුක්ක

0718427042

05

447 බී, පානළුව

 

නදුන්ෂා ජේ.අත්තනායක මෙනවිය

ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, 447/බී, පානළුව, වටරැක, පාදුක්ක.

0717491997

0713494390

06

447සී, ගැහැණුවල

 

ජේ.ඩබ්.එන්. සුලෝචනා මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, 447/සී, ගැහැණුවල, මීගොඩ.

0713491941

07

448, වටරැක දකුණ

 

එච්.ජී. බන්දුලසේන මයා

448, වටරැක දකුණ ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, කොස්හේන හන්දිය, වටරැක,මීගොඩ

0718231418

08

448 ඒ, ඕවිටිගම

 

ඩී.ආර්.ටී. අත්තනායක මයා

448 ඒ ඕවිටිගම ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, 610/3 , පාදුක්ක පාර, මීගොඩ.

0728025491

0718427034

09

448 බී, වටරැක උතුර

 

එච්.ජී. බන්දුලසේන මයා

448 බී වටරැක උතුර ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, නො.336, ශ්‍රී සෝමරතන මාවත,වටරැක, පාදුක්ක.

0718231418

10

448 සී, කුරුඳුවත්ත

 

එල්.ඩී.එම්. එම්.ලියනගේ මිය

448 සී කුරුඳුවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ආසිරි උයන, පුවක්වත්ත, මීගොඩ.

0718048245

11

449, ජල්තර

 

ආර්.එම්.ආර්.පී.කේ. ගුණරත්න මිය

449 ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, 341/1/1, ජල්තර, රණාල.

0776131733

12

450, බටවල

 

ධම්මික කරුණාතිලක මයා

ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, නො.78/ඒ, බටවල, පාදුක්ක.

0718103908

13

450ඒ, වල්පිට

 

ඒ.ඩබ්. සන්දනායක මහත්මිය

ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, නො.217, වල්පිට, බටවල,පාදුක්ක.

0714703489

14

451, හේන්පිට

 

ජේ.බෝගොඩපොල මහතා

451 හේන්පිට ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, ඇඹුල්ගම හංදිය, රණාල.

0718173319

15

481, හබරකඩ උතුර

 

ඒ.ඩී.සී. ප්‍රියදර්ශනී අරංගල මිය

481 හබරකඩ උතුර ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, 1 කණුව නව ප්‍රජා ශාලාව, හබරකඩ,

හෝමාගම.

0718427031

16

481 ඒ, මුල්ලේගම දකුණ

 

අයි.එල්. ගංකන්ද මෙය

481 ඒ, මුල්ලෙගම දකුණ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, මුල්ලෙගම, හෝමාගම.

0718427018

17

481 බී, හබරකඩ දකුණ

 

එම්.ඩී.වී. පෙරේරා මයා

481 බී හබරකඩ දකුණ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, නො.311   හබරකඩ, හෝමාගම.

0713491887

18

481 සී, හබරකඩවත්ත

 

එස්.කේ.එච්.ගමගේ මිය

481 සී හබරකඩ වත්ත ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, හබරකඩවත්ත , ප්‍රජාශාලාව, හෝමාගම.

0718427017

19

481 ඩී, මුල්ලෙගම උතුර

 

අයි.එස්. බලපිටිය මයා

481ඩී මුල්ලෙගම ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, මුල්ලෙගම උතුර, මුල්ලෙගම, හෝමාගම.

0710158838

20

482, පනාගොඩ බටහිර

 

වයි.ඩී. බමුණුආරච්චි මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,ලියනගේ ප්‍රජාශාලාව,රොමියල් මාවත, පනාගොඩ, හෝමාගම.

0713365738

21

482 ඒ, පනාගොඩ නැගෙනහිර

 

ඩබ්.ජී.කීර්ති වසන්ත කුමාර මයා

පනාගොඩ නැගෙනහිර, ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, මොරගහහේන පාර,පිටිපන නගරය,හෝමාගම.

0718099939

22

482 බී, පනාගොඩ නගරය

 

එල්.ඒ.ආර්.රණසිංහ මයා

482 බී පනාගොඩ ග්‍රා.නි. කාර්යාලය, නො.688, බොරැල්ල පාර, පනාගොඩ, හෝමාගම.

0711516372

23

482 සී, හේනවත්ත

 

එම්.පී.එස්.මොරපිටිය මයා

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ලයනල් ජයසිංහ මාවත,පනාගොඩ, හෝමාගම.

0714396604

24

482 ඩී, නාවලමුල්ල

 

කේ.එස්.එස්.කුමාර මහතා

482 ඩී,  නාවලමුල්ල ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, ශ්‍රී සුමන මාවත, ලෙනගල,දැඩිගමුව.

0719311521

25

482 ඊ, මීගස්මුල්ල

 

කේ.එස්.එස්.කුමාර මහතා (වැ.බ.)

482 ඊ මීගස්මුල්ල ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, වැලිකඩයාවත්ත, දැඩිගමුව

0713058035

26

483, ගොඩගම උතුර

 

එස්.ආර්. ලියනගේ මයා

ගොඩගම උතුර ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, 215/ඒ, රොෂාන් මධුරංග මාවත, බොරැල්ල පාර, ගොඩගම, හෝමාගම.

.

0712911991

27

483 ඒ, ගොඩගම දකුණ

 

පී.ඈපාසිංහ මයා

483 ඒ ගොඩගම දකුණ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, ගොඩගම, හෝමාගම

0715218516

28

484, පිටිපන උතුර

 

චන්ද්‍රලතා කන්දගේ මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, නො.51/2, පිටිපන උතුර, හෝමාගම.

0717286617

29

484 ඒ, පිටිපන දකුණ

 

එම්.එච්.එම්.එස්.රුවන් කුමාර මයා

484 ඒ, පිටිපන දකුණ, හෝමාගම

0776381336

0718283588

30

484 බී, පිටිපන නගරය

 

කේ.ඒ. මල්ලිකා මහත්මිය

484 බී, පිටිපන නගරය, ග්‍රාම නිලධෘරී කාර්යාලය, මොරගහහේන පාර, පිටිපන නගරය, හෝමාගම.

0710155217

31

484 සී, දොලහේන

 

ඒ.ඒ. එම්.ඩී. රත්න කුමාර මයා (වැ.බ.)

484 සී, දොළහේන ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, නො.243/1, පිටිපන දකුණ, ගලගාහේන, කිරිවත්තුඩුව.

0722753211

32

484 ඩී, කඳනවත්ත

 

බී.කේ.සමනි මිය

484 ඩී කඳනවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, සමඟිවත්ත, පිටිපන උතුර, හෝමාගම.

0715535819

33

484 ඊ, සුවපුබුදුගම

 

එච්.එස්. ප්‍රියදර්ශනී මිය

484ඊ සුවපුබුදුගම ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, 591/1පිටිපන දකුණ, කිරිවත්තුඩුව.

0716134805

34

484 එෆ්, කිරිබේරියකැලේ

 

බී.එම්. සුලෝචනා සඳමාලි මිය

484 එෆ් කිරිබේරිය කැලේ ග්‍රානි. කාර්යාලය, ලයස්, වැලිවත්ත ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රීතිකා මාවත, පිටිපන උතුර, හෝමාගම.

0728202197

0713492020

35

484 ජී, ප්‍රසන්නපුර

 

එච්.ඩී. ලලිතා රංජනී මිය

484 ජී ප්‍රසන්නපුර ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, පිටිපන දකුණ, හෝමාගම.

0713492332

36

485, මාවත්ගම

 

යූ.සී. ජයවර්ධන මයා

485,මාවත්ගම ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මාවත්ගම,හෝමාගම.

071809938

37

485 ඒ, උඩුවන

 

ඊ.එම්.ආර්. ඒකනායක මිය

485 ඒ,උඩුවන ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, උඩුවන, හෝමාගම.

0711195450

38

486, හෝමාගම උතුර

 

ටී.එම්. වින්ධ්‍යා ලක්ෂිතා මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, .33/බී, වෑකන්ද පාර, හෝමාගම.

0714435763

39

486 ඒ, හෝමාගම නගරය   (වැ.බ.)

 

ඩබ්.ජී.කීර්ති වසන්ත කුමාර මහතා

486 ඒ, හෝමාගම නගරය, ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, උසාවිය පාර, හෝමාගම.

0718099939

40

486 බී, හෝමාගම බටහිර

 

ටී.ඒ.චාමිණී ගුණරත්න මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, නගර සීමා මාවත, හෝමාගම.

0711006872

41

486 සී, ගලවිලවත්ත උතුර

 

පී.එම්.එස්. ප්‍රියරංජනී මිය

486සී, ගලවිලවත්ත උතුර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,සව්සිරි උයන,වලව්ව පාර, හෝමාගම.

0719705759

42

486 ඩී, හෝමාගම නැගෙනහිර

 

ඩබ්.ඒ.ඩි.වයි.ලක්ෂාන්ති මෙනවිය

486 ඩී හෝමාගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,සාරභූමි,විමාන පාර, හෝමාගම.

0712570153

43

486 ඊ, කටුවාන

 

රංජිත් රත්නසිරි තලාකොටුන මයා

486ඊ,කටුවාන ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,පිං බිම,කටුවාන පාර,හෝමාගම.

0715683308

44

486 එෆ්, හෝමාගම දකුණ

 

ඒ.එච්.ඩබ්. ගුණවර්ධන මිය

486එෆ්, හෝමාගම දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,ගලවිල පාර, හෝමාගම.

0716376802

45

486 ජී, ගලවිලවත්ත දකුණ

 

එල්.සී. වින්ද්‍යා සිගේරා මිය.

486 ජී, ගලවිලවත්ත දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,මහකටුවාන පාර, ගලවිලවත්ත හෝමාගම.

0778145975

46

499, හිරිපිටිය

 

කේ.පී. සිරිමල් මයා

නො.499, හිරිපිටිය ප්‍රජාශාලාව, පන්නිපිටිය

0714460484

47

499 ඒ, නියඳගල

 

එච්.පී. මාලනී හේමලතා මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, නියඳගල, පන්නිපිටිය.

0779505274

48

500, බ්‍රාහ්මණගම

 

ඒ.ඒ.එච්. ලක්ෂ්මී කුමාරි මිය

500, බ්‍රාහ්මණගම, ග්‍රාමනිලධාරි   කාර්යාලය, පන්නිපිටිය.

0718047292

49

500 ඒ, මාඹුල්ගොඩ

 

එච්.සී. සුභාෂිනී පීරිස් මිය

500 ඒ මාඹුල්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,94/ඩී, මාඹුල්ගොඩ,පන්නිපිටිය.

0712440331

50

587, මත්තේගොඩ බටහිර

 

කේ. ලක්මාලි ඔලබොඩුව මිය

587මත්තේ‍ගොඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මත්තේ‍ගොඩ.

0713491925

51

587 ඒ, මත්තෙගොඩ මධ්‍යම

 

එම්.ඒ.යූ. දිල්රුක්ෂි මිය

587 බී මත්තේගොඩ මධ්‍යම,

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,

මත්තේගොඩ.

0713756844

0770072846

52

587 බී, මත්තෙගොඩ මධ්‍යම

 

එච්.එම්.ඉසුරු අනුරාධ මයා

587බී, මත්තෙගොඩ මධ්‍යම ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මත්තේ‍ගොඩ.

0711425245

53

587 සී, මත්තෙගොඩ නැගෙනහිර

 

එච්.එම්.ඉසුරු අනුරාධ මයා

587 සී මත්තෙගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි, කාර්යාලය, නො.154/ඒ,වැලිවත්ත මාවත, මත්තෙගොඩ.

0711425245

54

588, කිරිගම්පමුණුව

 

ඒ.පී.රුවන් වික්‍රම මයා

588,කිරිගම්පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පැරණි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, කිරිගම්පමුණුව.පොල්ගස්ඕවිට.

0719278575

55

589, දියගම නැගෙනහිර

 

ඒ.ඒ.එස්.එස්.අමරසිංහ මිය

589, දියගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, නො.85/2, දියගම, කිරිවත්තුඩුව

0770399475

56

589 ඒ, දියගම බටහිර

 

ආර්.එම්.ඩී.ජී.කේ. රාජසිං හ මිය

589ඒ,දියගම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, නො.64/01, දියගම, කිරිවත්තුඩුව

0718427024

57

590, මාගම්මන නැගෙනහිර

 

බී.කේ.ඒ. කුමාරසිරි මයා

590, මාගම්මන   නැගෙනහිර, ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මාගම්මන, හෝමාගම.

0777172734

0713491608

58

590 ඒ, මාගම්මන බටහිර

 

එස්.පී.කේ. මාබඩවිලගේ මයා

590 ඒ, මාගම්මන බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මාගම්මන,හෝමාගම.

0713494142

59

590 බී, දීපංගොඩ

 

බී.ඒ.එම්. විමුක්ති මෙය

590 බී, දීපංගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, නො.95, සමගි මාවත, මාගම්මන, හෝමාගම.

0715739544

60

591, සිද්දමුල්ල උතුර

 

ආර්.ඒ.ඩී. කපිල සත්‍යජිත් මහතා

591,සිද්ධමුල්ල උතුර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, නො.286,ඇල්හේන පාර, සිද්දමුල්ල, පිළියන්දල.

0714428095

61

591 ඒ, කුඩමාදුව

 

ජී.ඩී. වීරවංශ මයා

591ඒ, කුඩමාදුව ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,ජයපුරවත්ත,සිද්ධමුල්ල,පිළියන්දල.

0729827400

62

591 බී සිද්දමුල්ල දකුණ

 

ඩබ්.ඒ.ආර්.කුමාර මයා

නො. 286, ඇල්හේන පාර, සිද්දමුල්ල,පිළියන්දල.

0718355458

63

591 සී, කිතුලහේන

 

ඩබ්.එම්.පී.ඒ. දමයන්ති මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, නො.450, කිතුලහේන, මත්තේගොඩ.

0775161714

64

591 ඩී, සංඝාරාම

 

පී.ඩී.පී. ජයසේකර මිය

591ඩී, සංඝාරාම , ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, සංඝාරාම ප්‍රජා ශාලාව, සිද්ධමුල්ල,පිළියන්දල.

0718427041

65

592, සියඹලගොඩ උතුර

 

ඒ.පී. රුවන් වික්‍රම මයා

592 සිඹලාගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, දෙකේ කණුව, සියඹලාගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

0719278575

66

592 ඒ, සියඹලාගොඩ දකුණ

 

චන්ද්‍රසිරි කේ.ලියනගේ මයා

592ඒ, සියඹලාගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පොල්ගස්ඕවිට.

0777325721

67

593, වෑතර

 

ඩබ්.එම්.ටී.චාන්දනී විජේකෝන් මිය

593, වෑතර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, නො.86 බී, පරණ පාර, පොල්ගස්ඕවිට.

0772322456

68

593 ඒ, රිලාවල

 

අචිනි ඉරේෂා විතාන

593ඒ, රිලාවල ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පොල්ගස්ඕවිට.

0718427049

69

594, අම්බලන්ගොඩ

 

ඩබ්.එච්. එච්.ආර්.කේ. ද සිල්වා මිය

594,අම්බලන්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල,අම්බලන්ගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

0767805325

70

595, හෙරලියාවල

 

එන්.පී.ජයකොඩි මිය

595,හෙරලියාවල ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, හෙරලියාවල,පොල්ගස්ඕවිට.

0714435728

71

599, පාලගම

 

කේ.ජී.ඩී. චමින්ද මයා

599 පාලගම ග්‍රා.නි.කාර්යලය, පොල්ගස්ඕවිට.

0718832333

72

600, උන්දුරුගොඩ

 

ඩබ්.එම්.ටී.චාන්දනී විජේකෝන් මිය (වැ.බ.)

අංක 600 උන්දුරුගොඩ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, උන්දුරුගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

0772322456

73

601, වෙනිවැල්කොල

 

එන්.වජිරා සදමාලි මිය

601 වෙනිවැල්කොල ග්‍රා.නි.කාර්යාලය,        නො .33/5 සිංහගම, වෙනිවැල්කොළ, පොල්ගස්ඕවිට.

0779844297

74

602, කහතුඩුව උතුර

 

පී.වී.එම්. දිල්රුක්ෂි මිය

602 කහතුඩුව උතුර ග්‍රා.නි.කාර්යාලය,නො.11/සී/1, දියගම පාර, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට.

0713886741

75

602 ඒ, කහතුඩුව දකුණ

 

කේ.ජනක මදුරප්පෙරුම මයා

602 ඒ කහතුඩුව දකුණ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, 174, ශ්‍රී නන්දනාරම විහාස්ථානය, කහතුඩුව,පොල්ගස්ඕවිට.

0718045785

76

602 බී, කහතුඩුව බටහිර

 

ඩබ්.එම්. ලලනී නිරංජලා මිය

602 කහතුඩුව උතුර ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, නො.11/සී/1, දියගම පාර, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට.

0712628111

77

602 සී, කහතුඩුව නැගෙනහිර

 

ඩබ්.ඩී. ගාමිණී මයා

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, ප්‍රගති මාවත ප්‍රජා ශාලාව, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට.

0718584385

78

603, කිරිවත්තුඩුව උතුර

 

ටී.ඩබ්.ටී. නිල්මිණි මිය

603,කිරිවත්තුඩුව උතුර, ග්‍රා.නි. කාර්යලය, පන්සල පාර, කිරිවත්තුඩුව

0712866433

79

603 ඒ, කිරිවත්තුඩුව දකුණ

 

කේ.එස්. ජයවිලාල් මයා

603ඒ, කිරිවත්තුඩුව දකුණ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, කැන්දකැටිය, කිතුලවිල, කිරිවත්තුඩුව.

0755476087

80

603 බී, කිතුලවිල

 

කේ.එස්.ජයවිලාල් මයා

603ඒ, කිරිවත්තුඩුව දකුණ ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, නුගේ අසල, කිරිවත්තුඩුව දකුණ, කිරිවත්තුඩුව.

0755476087

81

603 සී, මූණමලේ යකහළුව

 

ඒ.ඒ.එම්.ඩී.රත්නකුමාර මයා

603 සී මූණමලේ යකහළුව ග්‍රා.නි.කාර්යාලය, 8 වන පටුමග, මූණමලේවත්ත, මූණමලේ යකහලුව, කිරිවත්තුඩුව.

0722753211

News & Events

04
Aug2018
Blood Donation Camp

Blood Donation Camp

The blood donation camp of the Homagama...

Scroll To Top