හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කලායතන  සංඛ්‍යාව   31

නර්තන කලායතන 20 

 

කලායතනය.

කලායතනයේ ලිපිනය.

කලායතන වර්ගය.

ලියාපදිංචි අංකය.

01.

 සක්නද          කලායතනය.

406/11, මෛත්‍රීදාස මාවත, පිටිපනඋතුර,හෝමාගම.

නර්තන (උඩරට)

කො.262

02.

සීගිරි කලායතනය.

330,  නගරසීමා මාවත, හෝමාගම.

නර්තන (පාරම්පරික) (පහතරට)

කො.117

03.

ගීතාංජලී රංග නිකේතනය.

258/1   මාගම්මන,  හෝමාගම.

නර්තන (උඩරට)

කො.193

04.

ලෙනින් කලායතනය.

193/63 ,  බණ්ඩාරනායකපුර, මත්තෙගොඩ.

නර්තන (පාරම්පරික)

(පහතරට)

කො.149

05.

සුභාස්ති කලායතනය.

162,  කිරිගම්පමුණුව, පොල්ගස්ඕවිට.

නර්තන (පාරම්පරික)

(පහතරට)

කො.198

06.

තත්සරණි කලා කේන්ද්‍රය.

97/01/බී,   මුතුහේනවත්ත,  මීගාඩ.

නර්තන (උඩරට)

කො.175

07.

නෘත්‍යාංගනා කලායතනය.

628/11, පනාගොඩ.  හෝමාගම.

නර්තන (උඩරට)

කො.218

08.

සුබසෙත කලාකවය.

351/1,  පිටිපන දකුන,  හෝමාගම.

නර්තන (පාරම්පරික)

(පහතරට)

කො.237

09.

සුසිර රංගන කලායතනය.

487,  හයිලෙවල් පාර,  මීගොඩ.

නර්තන (උඩරට)

කො.74

10.

 විරංගා කලායතනය.

342,   ටවුන් පාර,  හෝමාගම.

නර්තන (පාරම්පරික) (පහතරට)

කො.231

11.

නන්දි නර්තන

කේන්ද්‍රය

370,   මාගම්මන,  හෝමාගම.

නර්තන(උඩරට/පහතරට)

කො.160

12.

සංකලන කලායතනය.

187/29/ඒ, 6 පටුමග, මූනමලේවත්ත, කිරිවත්තුඩුව.

නර්තන (උඩරට)

කො.169

13.

නර්තන සරණ කලායතනය.

සරණ ප්‍රජාශාලාව, පුබුදු උයන, කිරිවත්තුඩුව.

නර්තන (උඩරට/පහතරට)

කො.166

14.

රවිසඳු කලායතනය.

87, බ්‍රාහ්මණගම  පන්නිපිටිය.

නර්තන (පාරම්පරික) (පහතරට)

කො.165

15.

ජයපති කලායතනය.

240/ඒ, මත්තෙගොඩ පාර, මත්තෙගොඩ.

නර්තන (උඩරට)

කො.309

16.

කිඳුරඟනදී කලායතනය.

51/8,  විමාන පාර,  හෝමාගම.

නර්තන (උඩරට)

කො.275

17.

ආශා රංගායතනය.

255,    කුඩමාදූව,  සිද්දමුල්ල.

නර්තන (උඩරට)

කො.279

18.

සිතුකලා කලායතනය.

සර්වෝදය මූල්‍ය කේන්ද්‍රය, 219, කුඩමාදූව,  සිද්දමුල්ල.

නර්තන (උඩරට)

කො.293

19.

ප්‍රසංගි කලායතනය

49/2, මුල්ලේගම,හෝමාගම

නර්තන (උඩරට)

කො.306

20.

වාසනා කලායතනය

254, පාසල අසල, කිරිවත්තුඩුව

නර්තන (උඩරට)

කො.345

 

සංගීත කලායතන       10. 

 

කලායතනය.

කලායතනයේ ලිපිනය.

කලායතන වර්ගය.

ලියාපදිංචි අංකය.

01.

රන්දිසි කලායතනය.

99, පරණ පාර, වටරැක, පාදුක්ක.

සංගීත

කො.233

02.

ස්වරංගා කලා සෙවන

710/8/ඒ,  රොමියල් මාවත, පනාගොඩ,  හෝමාගම.

සංගීත/ උඩරට නර්තන

කො.177

03.

සාරංගි කලායතනය.

16/3, ගොඩගම, පාදුක්ක.

සංගීත

කො.173

04.

ශ්‍රීනි කලා පර්ෂදය

151/1, මාගම්මන, හෝමාගම.

සංගීත

කො.140

05.

පංකජ කලායතනය.

25/ඒ, සීලාලංකාර මාවත, මුල්ලේගම, හෝමාගම.

සංගීත

කො.131

06.

සිංහල සංගීත පර්යේෂණ කලායතනය.

02 කණුව, සියඹලාගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

සංගීත

කො.299

07.

සංගීත් භවන් කලායතනය.

158/7/ඒ,  සාම මාවත,

ගොඩගම,  හෝමාගම.

සංගීත

කො.302

08.

මනහර කලායතනය.

278,  ශ්‍රී ධර්මාලංකාර මාවත, මාගම්මන,  හෝමාගම.

සංගීත

කො.290

09.

සංහිද කලායතනය.

269,   ශ්‍රී සුමන මාවත, ලෙනගල,    දැඩිගමුව.

සංගීත

කො.276

10.

ආපේජේඕ කලායතනය.

289/12,සේපාලිකා උයන, වටරැක, පාදුක්ක.

 

කො.139

 

හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ‍‍ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ලේඛණය

 අංකය

සමිතියේ නම

වසමේ අංකය

ලියාපදිංචි දිනය

ලියාපදිංචි අංකය

තනතුර

ලිපිනය

1

හෝමාගම නැගෙනහිර

486 ඩී

2018-12-08

බප/කොදි/හෝ/ග්‍රාසං/හො.නැ/486 ඩි/2002/1

සභාපති

නො.51/21 ඒ,විමාන පාර, හෝමාගම

ලේකම්

නො.54,විමාන පාර,හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

නො.97/2,උසාවිය පාර, හෝමාගම

2

හෝමාගම දකුණ

486 ඒෆ්

2018-09-16

බප/කොදි/හෝ/ග්‍රාසං/හො.ද/486 එෆ්

සභාපති

691,ජයන්ති, ටවුන් පාර හෝමාගම.

ලේකම්

නො.659,ගලවිලපාර, හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

නො.623/25/21,ජය මාවත,හෝමාගම

3

දොලහේන

484 සී

2018-06-24

ග්‍රාසං/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/දො/484 සී/1

සභාපති

නො.256,පිටිපන අඹහේන, කිරිවත්තුඩුව

ලේකම්

නො.230,පිටිපන දකුණ, ගොවිජනපදය,කිරිවත්තුඩුව.

භාණ්ඩාගාරික

නො.349,පිටිපන දකුණ, ගොවිජනපදය ,කිරිවත්තුඩුව.

4

කිරිවත්තුඩුව උතුර(සමගි)

603

2018-11-18

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/කි.උ/ගො/2008/603/2

සභාපති

නො.205/3 ඒ,කම්හල පාර,කිරිවත්තුඩුව

ලේකම්

නො.231/3,කම්හල පාර,කිරිවත්තුඩුව.

භාණ්ඩාගාරික

නො.205/බී ,කම්හල පාර,කිරිවත්තුඩුව

5

පනාගොඩ නගරය

482 බි

2001-2013

ග්‍රාසං/කොදි/පන/482 බී

සභාපති

නො.675,පනාගොඩ, හෝමාගම.

ලේකම්

නො.683,පනාගොඩ, හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

පැලැදැගොඩ පාර, පනාගොඩ, හෝමාගම.

6

කිරිවත්තුඩුව උතුර

603

2018-06-17

බප/කොදි/හෝමා/2002/603/1

සභාපති

නො.272/3, මිල්ලගහ වත්ත, කිරිවත්තුඩුව

ලේකම්

නො.272 ඒ, මිල්ලගහවත්ත,කිරිවත්තුඩුව

භාණ්ඩාගාරික

නො.222/1, අඹගස්හන්දිය,කිරිවත්තුඩුව

7

හබරකඩ  දකුණ

 

2018-08-15

ග්‍රාසං/කොදි/හෝමා/හද/481 බී

සභාපති

256/5,       ඇලපාත මාවත, හබරකඩ, හෝමාගම.

ලේකම්

නො.312/5 ,   හබරකඩ, හෝමාගම.

භාණ්ඩාගාරික

නො.230/2,     රනාල පාර, හබරකඩ, හෝමාගම

8

බ්‍රාහ්මණගම

 

2017-08-12

ග්‍රාසං/කොදි/හෝ/බ්‍රා/500

සභාපති

නො.44, බ්‍රාහ්මණගම, පන්නිපිටිය.

ලේකම්

නො.169/8 සී, බ්‍රහ්මණගම, පන්නිපිටිය.

භාණ්ඩාගාරික

නො.17/1, බ්‍රාහ්මණගම,පන්නිපිටිය.

9

වටරුක උතුර

 

2018-09-16

ග්‍රාසං/කොදි/වඋ/448 බී

සභාපති

නො.420/2 , වටරුක, පාදුක්ක

ලේකම්

නො.198/1,වටරැක උතුර,පාදුක්ක.

භාණ්ඩාගාරික

නො.233/55,වටරුක උතුර,පාදුක්ක.

10

පිටිපන උතුර

 

2017-08-04

ග්‍රාසං/කොදි/පි උ/484

සභාපති

නො.222/1, පිටිපන උතුර, හෝමාගම

ලේකම්

නො.106/2, පිටිපන උතුර,හෝමාගම.

භාණ්ඩාගාරික

පිටිපන උතුර, හෝමාගම

11

වටරුක දකුණ

 

2018-08-19

බප/කො/හෝ/ග්‍රාසං/2000/448/1

සභාපති

නො.104,වටරුක,පාදුක්ක.

ලේකම්

නො.47/1, වටරුක දකුණ,  මීගොඩ.

භාණ්ඩාගාරික

 

12

මීගොඩ උතුර

 

2018-09-30

ග්‍රාසං/කොදි/මි.උ./447

සභාපති

නො.138,මීගොඩදෙණිය,මීගොඩ.

ලේකම්

නො.300/4/ඩී/1, වැලිහේනවත්ත,මීගොඩ

භාණ්ඩාගාරික

නො.273/20, මීගොඩදෙණිය, මීගොඩ

13

මත්තේගොඩ නැගෙනහිර

 

2018-08-27

ග්‍රාසං/කොදි/මනැ/587 සී

සභාපති

නො.193/93/1, බණ්ඩාරනායකපුර, මත්තේගොඩ.

ලේකම්

නො.193/95, බණ්ඩාරනායකපුර, මත්තේගොඩ,

භාණ්ඩාගාරික

නො.193/111, බණ්ඩාරනායකපුර, මත්තේගොඩ.

14

මුල්ලේගම උතුර

 

2018-07-09

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/481 ඩී/16/01

සභාපති

නො.67/1,මුල්ලේගම,හෝමාගම

ලේකම්

නො.49/2,මුල්ලේගම,හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

මුල්ලේගම,හෝමාගම

15

වෑතර

 

2018-05-18

බප/කො/හෝමා/ග්‍රාසං/593/2000/1

සභාපති

නො.106,වෑතර ,පොල්ගස්ඕවිට,

ලේකම්

නො.173/10,වෑතර,පොල්ගස්ඕවිට

භාණ්ඩාගාරික

නො.130,වෑතර,පොල්ගස්ඕවිට

16

කහතුඩුව උතුර

602

2018-07-01

බප/කො/හෝමා/ග්‍රාසං/602/99/1

සභාපති

නො.461/2,352, සිටි ඔෆ ලයින්,කහතුඩුව.

ලේකම්

නො.457/කේ,විල්ප්‍රඩ් සේනානායක පුර,කහතුඩුව.

භාණ්ඩාගාරික

නො.431/ඒ/1, ජයගත් මාවත, කහතුඩුව.

17

දියගම බටහිර

589 ඒ

2018-07-20

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/589 ඒ/97/01

සභාපති

මහරගම වත්ත,දියගම,කිරිවත්තුඩුව

ලේකම්

නො.145/6, දියගම, කිරිවත්තුඩුව.

භාණ්ඩාගාරික

නො.98/2, දියගම,කිරිවත්තුඩුව.

18

කහතුඩුව බටහිර

 

2018-05-27

බප/කො/හෝමා/ග්‍රාසං/602 බී/2000/1

සභාපති

නො.13 බී,දියගම පාර, කහතුඩුව,පොල්ගස්ඕවිට.

ලේකම්

නො.18/4,දියගම පාර, කහතුඩුව,පොල්ගස්ඕවිට.

භාණ්ඩාගාරික

නො.53 ඩී, ශ්‍රි සුමණා මාවත, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට.

19

මත්තේගොඩ බටහිර

 

2017-08-06

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/587/2000/1

සභාපති

නො.118/3/බී,  මත්තේගොඩ පාර, මත්තේගොඩ

ලේකම්

නො.35/3,මත්තේගොඩ බටහිර,මත්තේගොඩ.

භාණ්ඩාගාරික

නො.118, මත්තේගොඩ පාර, මත්තේගොඩ.

20

ආටිගල නැගෙනහිර

 

2017-06-10

බප/කොදි/හෝමා/ආටි/නැ/2011/446/1

සභාපති

නො.359,ආටිගල නැගෙනහිර,හංවැල්ල

ලේකම්

නො.316,ආටිගල නැගෙනහිර,හංවැල්ල.

භාණ්ඩාගාරික

නො.317/1,ආටිගල නැගෙනහිර,හංවැල්ල.

21

හෝමාගම උතුර

 

2018-06-23

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං//496/2001/1

සභාපති

නො.252,අතුරුගිරිය පාර,හෝමාගම

ලේකම්

නො.57/බී,වෑකන්ද පාර,හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

නො.50/3,වෑකන්ද පාර,හෝමාගම

22

නියදගල

 

28-Apr-18

බප/කොදි/හොමා/ග්‍රාසං/2002/499 ඒ/1

සභාපති

නො.67,නියදගල, පන්නිපිටිය.

ලේකම්

නො.76 ඒ,නියදගල

භාණ්ඩාගාරික

නො.9,නියඳගල,පන්නිපිටිය.

23

මුණමලේ යකහථව සමගි

 

2018-08-26

බප/කොදි/හෝමා/මු.ය./603 ඩි/2002/1

සභාපති

4 පටුමග, මුණමලේවත්ත,කිරිවත්තුඩුව

ලේකම්

 8 පටුමග, මුණමලේවත්ත, කිරිවත්තුඩුව.

භාණ්ඩාගාරික

17 පටුමග, මුණමලේවත්ත.

24

උඩුවන

 

2017-12-10

බප/කො දි/හෝමා/ග්‍රාසං/2004/485 ඒ/1

සභාපති

නො.259/1, පන්සල පාර, උඩුවන,හෝමාගම.

ලේකම්

නො.271/1,සුදසිංහවත්ත, උඩුවන,හෝමාගම.

භාණ්ඩාගාරික

නො.280/6 ඒ, උඩුවන,හෝමාගම.

25

කිරිගම්පමුණුව

 

2018-07-14

බප/කොදි/හෝමා/කිප/588/2005/1

සභාපති

නො.162,කිරිගම්පමුණුව, ‍පොල්ගස්ඕවිට.

ලේකම්

අංක 138, කිරිගම්පමුණුව, පොල්ගස්ඔවිට.

භාණ්ඩාගාරික

නො.30 බී, කිරිගම්පමුණුව, පොල්ගස්ඕවිට.

26

මහා කටුවාන ගලවිලවත්ත දකුණ

486 ජී

2017-02-11

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/ගඳ/ක/486/ජී/2006/1

සභාපති

නො.341/1,මහාකටුවාන, හෝමාගම

ලේකම්

නො.43/8,මහාකටුවාන පාර, හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

නො.27/8 අයි, දුවවත්ත,හෝමාගම

27

සිද්ධමුල්ල දකුණ

591බී

2017-10-25

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/591 බී/2005/01

සභාපති

1වන මාවත,සිද්ධමුල්ල.

ලේකම්

නො.148,9වන මාවත,සිද්ධමුල්ල.

භාණ්ඩාගාරික

නො.155,9වන මාවත,සිද්ධමුල්ල.

28

කුරුදුවත්ත

448 සී

2018-10-13

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/448 සී/2018/01

සභාපති

නො.211 1/2,එකමුතු මාවත,මීගොඩ.

ලේකම්

නො.111,පුවක්වත්ත,මීගොඩ.

භාණ්ඩාගාරික

නො.102/22/4 සී, දිමුතු උයන, මීගොඩ

29

සුවපුබුදුගම

484 ඊ

2018-03-03

බප/කොදි/හෝමා/ග්‍රාසං/484 ඊ/97/01

සභාපති

නො.539/7,දහම් මාවත,පිටිපන දකුණ,හෝමාගම

ලේකම්

දහම් මාවත,පිටිපන දකුණ,හෝමාගම

භාණ්ඩාගාරික

පිටිපන,හෝමාගම.

 හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි පෙර පාසල් ලේඛණය

අනු අංකය

            පෙර පාසැලේ නම

                           ලිපිනය

01

නිර්මාණී පෙර පාසල

අංක. 29/1, ශ්‍රී සීලාලංකාර මාවත,

මුල්ලේගම ,හෝමාගම.

02

සියෝන් පෙර පාසල

අංක.13, දුම්රියපල පාර, ගොඩගම, හෝමාගම.

03

ලිට්ල් ප්‍රෙන්ඩ්ස් පෙර පාසල

අංක.33/56, පලමුපටුමග, පනාගොඩ, මීගොඩ

04

ගිම්හානී පෙර පාසල

අංක.469, පන්සලපාර, පනාගොඩ, හෝමාගම.

05

සිසාරා පෙර පාසල

අංක. 75/3, දියගම, කිරිවත්තුඩුව.

06

සමනල පූ.ල.ස.ම.

අංක.446, මුල්‍ලේගම පාර, පනාගොඩ, හෝමාගම.

07

කැකුළු පෙර පාසල

අංක. 96/2/ඒ. දියගම, කිරිවත්තුඩුව, හෝමාගම.

08

ආසිරි පෙර පාසල

අංක.763, රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ.

09

ස්මෝල් වන්ස් පෙර පාසල

අංක.482, ගලවිල පාර, හෝමාගම.

10

සිගිති පෙර පාසල

අංක.121, පිටිපනදකුණ, ආරච්චි‍ෙගාඩ, හෝමාගම.

11

සමනල පෙර පාසල

අංක.369සී, අකරවිටමාවත, කටුවාන පාර, හෝමාගම.

12

සිපිපි ලිට්ල් හෝම් පෙර පාසල

අංක.666, වැලිපිල්ලැව, දැඩිගමුව.

13

ළහිරු පෙර පාසල

අංක.194.හයිලෙවල්පාර, ගලවිලවත්ත, හෝමාගම.

14

පැතුමිණ පුර්ව ළමා සං.ම.

ශ්‍රී සුගතනන්දනාරාමය, මුල්ලේගම, හෝමාගම.

15

සිසිල පෙර පාසල

කටුවාන පාර, හෝමාගම.

16

ප්‍රවර්ධි පෙර පාසල

අංක 92/3, රනාල පාර, හබරකඩ, හෝමාගම.

17

කේෂාකි කිඩ්ස් පූ.ළ.සං.ම.

අංක.100/ඒ, පිටිපන උතුර, හෝමාගම.

18

ෂයිනි පර්ල්ස් මොන්ටිසෝරි ළමා ගෘහය කුඩමාදුව

අංක.406/11/සී, මොරගහහේන පාර, පිටිපන උතුර, හෝමාගම.

19

සිරි මිහිදු පෙර පාසල

වටරැක, පාදුක්ක.

20

සුමග සිගිති පෙර පාසල

අංක.438/ජී, 27එෆ්, ගුරුගේවත්ත,

මීගොඩ.

21

සමනල පෙර පාසල

අංක.205/5, තැඹිලිවත්ත, කුඩමාදුව,

සිද්ධමුල්ල.

22

සහස්‍රා පෙර පාසල

613/2ඩ ඒ/1, උඩහවත්ත, මීගොඩ

23

සමනල පෙර පාසල

603/3, මැද මණ්ඩිය, හෝමාගම

24

ලිට්ල් වොන්ඩර් පෙර පාසල

සුගතබිම්බාරාමය, හෝමාගම

25

සජනි පෙර පාසල

අංක. 375/3, කටුවාන පාර, හෝමාගම.

26

ඉරේෂා මු.ළ.සං.ම.

අංක. 434/2, පනාගොඩ, හෝමාගම.

27

ලක්නදි අංක.

අංක.193, සිද්ධමුල්ල,පිළියන්දල.

28

සුමුදු පෙර පාසල

අංක.20, කුඩමාදුව පාර, මත්තේගොඩ, පොල්ගස්ඹ්විට.

29

හැපි මයින්ඩ් පෙර පාසල

අංක.26, සල්මල් පෙදෙස, මත්තේගොඩ

30

සැග්රෝස් මොන්ට්සෝරි

පරණ පොලිසිය පාර, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඹ්විට.

31

රන්මල් පෙර පාසල

අංක.193/14/2, බණ්ඩාරනායකපුර, මත්තේගොඩ, පොල්ගස්ඹ්විට.

32

සුමග පෙර පාසල

පරණ පොලිසිය පාර, කහතුඩුව.

33

ස්පැරෝ කිඩ්ස් පෙර පාසල

අංක.370/2/6, බෝධිරාජමාවත,

හබරකඩ, හෝමාගම.

34

ඉසුරු පෙර පාසල

අංක.28එෆ්,සරණංකර පාර, රිලාවල, පොල්ගස්ඹ්විට.

35

සුසිරි පෙර පාසල

අංක.457කේ, විල්ෆ්‍රඩ් සේනානායකපුර, ප්‍රජාශාලාව, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඹ්විට.

36

කිඩ්ස් පෙර පාසල

අංක.11ඒ, දියගම පාර, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඹ්විට.

37

පුබුදු පෙර පාසල

පුරාණ විහාරය, කිරිවත්තුඩුව උතුර.

38

සර්වෝදය සිගිති හමුව.

බටවල, පාදුක්ක.

39

ජයන්ති පෙර පාසල

ශ්‍රී රංජ ශ්‍රී සරණංකර පාර, රිලාවල, පොල්ගස්ඹ්විට.

40

ජපන් ශ්‍රී ලංකා පෙර පාසල

ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය, හොරණ පාර, පොල්ගස්ඹ්විට.

41

මනීෂා පෙර පාසල

‍හෙට්ටියාවත්ත, ප්‍රජාශාලාව, මීගොඩ.

42

තොමියොරංගා පෙර පාසල

අංක.183/3, පිටිපන පන්සල පාර, උඩුවන, හෝමාගම.

43

විශාකා පෙර පාසල

අංක.169, පල්ලෙහාවත්ත, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට.

44

දයානි පෙර පාසල

වෑතර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය අසල, වෑතර, පොල්ගස්ඕවිට.

45

පුබුදු පෙර පාසල

අංක.152, බටපදුරවත්ත, සියඹලාගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

46

රන් කැකුළු පෙර පාසල

අංක.251/1, පිටිපනදකුණ, අඹහේන කිරිවත්තුඩුව.

47

රන්දරු පෙර පාසල

ගාමිණීජයසුන්දරප්‍රජාශාලාව, 56/5,

පානළුව, වටරැක, පාදුක්ක.

48

සුහද පෙර පාසල

ජල්තර, රණාල.

49

සිගිති පෙර පාසල

අංක.324, පිටිපන උතුර, හෝමාගම.

50

ස්මෝල් කිඩ්ස් පෙර පාසල

අංක.495, ගලවිල පාර, හෝමාගම.

51

සිගිති පෙර පාසල

අංක.251/7, හබරකඩ, හෝමාගම.

52

සරණ පෙර පාසල

පුබුදු උයන, කිරිවත්තුඩුව.

53

සිගිති තරු පෙර පාසල

අංක.260, ප්‍රගතිමාවත, කහතුඩුව,

පොල්ගස්ඕවිට.

54

රංජන පෙර පාසල

මාගම්මන, හෝමාගම.

55.

රන්තරු පෙර පාසල

අංක.157/2, සුභාරති මාවත, ගොඩගම, හෝමාගම.

56

විහිනි පෙර පාසල

8/ඒ, මහකටුවාන පාර, හෝමාගම.

57

සර්වෝදය සමූපකාර සිගිති හමුව.

විලඋඩ, ආටිගල, හංවැල්ල.

58

කල්පනා පෙර පාසල

අංක.99. බ්‍රාහ්මණගම,පන්නිපිටිය.

59

රුවන් කැකුළු පෙර පාසල

අංක.434/2, අලුත් පාර, මීගොඩ.

60

සන්ෂයින් පෙර පාසල

අංක.187/22/1, මුණමලේවත්ත, කිරිවත්තුඩුව.

61

රේන්බෝ පෙර පාසල

අංක.454/බී, දහම් මාවත, මීගොඩ.

62

දර්ශන පෙර පාසල

අංක.401/8, හබරකඩ, හෝමාගම.

63

දිලිනි පෙර පාසල

අංක.169ඒ, දියකඩ හන්දිය, වෙනිවැල්නකාල, පොල්ගස්ඕවිට.

64

සදතරු පෙර පාසල

පුරාණ විහාරය, හිරිපිටිය, පන්නිපිටිය.

65

ඉසුරු පෙර පාසල

අංක.193/85, බණ්ඩාරනායකපුර

,මත්තේගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

66

යූ.එන්.ජී. පෙර පාසල

අංක.75, දුම්රියපල පාර, හෝමාගම.

67

සඳලි පෙර පාසල

613/ඩී/1, කුඩමාදුව පාර, මත්තේගොඩ

68

ලිට්ල් ෆලවර් පෙර පාසල

අංක.48/3, දීපංගොඩ, හෝමාගම.

69

ලිට්ල් රෝස් පෙර පාසල

අංක.590/1, පිංහේනහන්දිය,

කොට්ටාව, පන්නිපිටිය.

70

ලලී මොන්ටිසෝරි

අංක.12/55, මත්තේගොඩ,

පොල්ගස්ඕවිට.

71

මෙත්පියස පෙර පාසල

අංක.256/3, මාගම්මන, හෝමාගම

72

සදිපා පෙර පාසල

අම්බලන්ගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට.

73

සුමග සෙවන පෙර පාසල

අංක.370, මාගම්මන, හෝමාගම

74

සිරි සුගත පෙර පාසල

සුගතබිම්බාරාමය, හෝමාගම

75

සුපුල් පෙර පාසල

ශාන්ත, හොරණ පාර, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට.

76

සන්ෂයින් පෙර පාසල

අංක.151/2, සම්පත් උයන, ගොඩගම.

77

ලිට්ල් ප්‍රෙන්ඩ්ස් පෙර පාසල

අංක.102/10, මුතුහේනවත්ත, මීගොඩ.

78

ලිට්ල් රෝස් පෙර පාසල

අංක.50, විදර්ශනාමාවත, ගලවිලවත්ත, හෝමාගම

79

සමාධි පෙර පාසල

පැල්පොවත්ත ප්‍රජාශාලාව, පාදුක්ක පාර, ගොඩගම.

80

අරුනලු පෙර පාසල

හෝමාගමප්‍රාදේශීය සභාව, මුල්ලේගම

81

ලිට්ල් බ්ලූම්ස් පෙර පාසල

අංක233/2, තේවත්තපාර, කෝරලඉම, ගෝනපල.

82

සර්වෝදය නිරෝෂා පෙර පාසල

අංක298/2, පුවක්ගහහේන, මිගොඩ.

83

උදාරා පෙර පාසල

ශ්‍රී සුමන මාවත, ලෙනගල, දැඩිගමුව.

84

චතුරි පෙර පාසල

අංක 346/2, කටුවාන පාර, හෝමාගම.

85

සෂිර පෙර පාසල

අංක189, දියකඩ පාර, කහතුඩුව.

86

අරලිය පෙර පාසල

හබරකඩ, හෝමාගම.

87

ලිට්ල් බීස් පෙර පාසල

අංක 62, මනතුංග මාවත, හෝමාගම.

88

නර්තානා පෙර පාසල

අංක 207/84, වල්පිට, බටවල, පාදුක්ක.

89

එරන්දි පෙර පාසල

අංක02, වෙනිවැල්කොල,

පොල්ගස්ඕවිට.

90

සන්ප්ලවර් පෙර පාසල

අංක 393/2, හයිලෙවල් පාර, මීගොඩ .

91

ප්ලවර් කිඩ්ස් පෙර පාසල

ආසිරි උයන, පුවක්වත්ත, මීගොඩ.

92

සන්පීල්ඩ් පෙර පාසල

අංක81/6/සන්පීල්ඩ්ගාඩ්න්,

කොස්වත්තපාර, කොස්වත්තපාර,

කිරිවත්තුඩුව.

93

සිල්වඩෙල් පෙර පාසල

දුම්රියපල පාර, හෝමාගම.

94

සත්මග පෙර පාසල

ජනාධිපති විදුහල අසල, හෝමාගම.

95

මනස පෙර පාසල

දියගම කනිෂ්ඨ විදුහල, දියගම.

96

තවුසන් ස්ටාර්ස් පෙර පාසල ලියාපදිංචිය සදහා යොමුකර ඇත.

අංක.90, නියදගල, පන්නිපිටිය.

97

විහග පෙර පාසල ලියාපදිංචිය සදහා යොමුකර ඇත.

රොමියෙල් මාවත, ගොඩගම.

98

කුමුදු ළදරු උයන පෙර පාසල ලියාපදිංචිය සදහා යොමුකර ඇත.

ටවුන් පාර, හෝමාගම.

99

තොකෂො පෙර පාසල

හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම.

100

කුමුදු ළදරු උයන පෙර පාසල ලියාපදිංචිය සදහා යොමුකර ඇත.

දක්ෂිණාරාමය, පිටිපන දකුණ.

101

ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල ලියාපදිංචිය සදහා යොමුකර ඇත.

මාගම්මන, පෙර පාසල

102

සිගිති පෙර පාසල

අංක1/45, කැන්දකැටිය, කිරිවත්තුඩුව.

103

සමුපකාර පෙර පාසල ලියාපදිංචිය සදහා යොමුකර ඇත.

ආටිගල, හංවැල්ල

104

මරියා මොන්ටිසෝරි

ලක්ෂපාන හංදිය, හෝමාගම

105

කලන පෙර පාසල

අතුරුගිරිය පාර, හෝමාගම

106

ටිවිටි පෙර පාසල

අංක 869, අතුරුගිරිය පාර, හෝමාගම

107

සිදුහත් පෙර පාසල

සිද්මුල්ල, පිළියන්දල

108

රේන්බෝ කිඩ්ස් පෙර පාසල

ප්‍රීස්කූල්බස්නැවතුම්පල, ඉදිරිපිට,

මත්තේගොඩ

109

ජපන් ශ්‍රී ලංකා පෙර පාසල

ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය, පොල්ගස්ඕවිට

110

අස්විද පෙර පාසල

සහන සංවර්ධන මූලස්ථානය, නියදගල පාර, හෝමාගම.

111

ඉසුරු පෙර පාසල

අංක 390, පනාගොඩ, හෝමාගම.

112

නරිතසං පෙර පාසල

නිවාස සංකීර්ණය, මත්තේගොඩ.

113

සුහද කිරිවත්තුඩුව.

ගබඩාවත්ත, අංක 01, පිටිපන උතුර.

114

රන්දරු මොන්ටිසෝරි පාසල

අංක 597/8, පිටිපන දකුණ, කිරිවත්තුඩුව.

115

හැපී කිඩ්ස් පෙර පාසල

අංක 27, හයිලෙවල් පාර, ගොඩගම, හෝමාගම.

116

බ්ලූමින් බ්‍රඩ්ස් පෙර පාසල

අංක 516/10, කිතුල්හේන, මත්තේගොඩ.

117

ශාතන පෙර පාසල

අංක 639/2, කන්දෙවත්ත, මීගොඩ.

118

උමේෂා පෙර පාසල

අංක 06, දිපංගොඩ, හෝමාගම.

119

යශෝධරා පෙර පාසල

අංක 632, මැද මණ්ඩිය, පනාගොඩ, හෝමාගම.

120

ස්වර්ණමාලී පෙර පාසල

අංක 32/44, ගාලබැදිහේන, වටරැක, මීගොඩ.

121

සරසි පෙර පාසල

634/3, රෝහල පාර, ජය මාවත

122

උදේනි පෙර පාසල

112, විතානගේවත්ත, වෙනිවැල්කොල

123

බිමින් පෙර පාසල

102/177, මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණය

124

සෙන්ගාර් පෙර  පාසල

පාලාගම, පොල්ගස්ඕවිට

125

බබිස් බර්ඩ්ස් කින්ඩර් ගාඩින්ස්

47/2/12, ලයනල් ජයසිංහ මාවත

126

කිට්ස් ගෙට්වේ

202, ජල්තර, හංවැල්ල

127

නිම්සරා පෙර පාසල

විද්‍යාකීර්ති විද්‍යාලය, නියඳගල

128

මිහිදු පෙර පාසල

144, බ්‍රහ්මනගම, පන්නිපිටිය

129

සමාධි පෙර පාසල

54/1, විනය වර්ධන මා., රනාල පාර, හබරකඩ

130

කිඩ්මා පෙර පාසල

233/7, නලින්ප්‍රිය මාවත, සියඹලාගොඩ

News & Events

Scroll To Top